Datum:           25 maart 2024
Aanvang:        20.00 uur
Plaats:             Clubhuis Rosa Parksweg 2

Beste Breakpointers,

Hierbij nodigt het bestuur van T.V. Breakpoint’83 je uit voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 25 maart 2024 om 20.00 uur in ons clubhuis Baan 7.

De onderwerpen op de agenda voor deze ALV zijn:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Vaststellen notulen ALV 31 maart 2023 en notulen BALV 12 december 2023.
 4. Jaarverslagen diverse commissies.
 5. Financieel overzicht 2023 en begroting 2024.
 6. Verslag en verkiezing kascommissie. De kascommissie bestaat uit Cees van Vliet (aftredend) en Wim Klein Douwel.
 7. Bestuurszaken/ aftreden bestuur!
 8. Huldiging jubilarissen.
 9. Vacatures vrijwilligers.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

De stukken voor de ALV zijn te vinden op de website bij ‘Ledeninformatie’

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur