Datum: 17 oktober 2022
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Clubhuis Rosa Parksweg 2
Onderwerp: Verkiezing voorzitter

Beste Breakpointers,

Hierbij nodigt het bestuur van T.V. Breakpoint’83 u uit voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) op maandag 17 oktober 2022 om 20.00 uur in ons clubhuis Baan 7.

De reden voor deze BALV is de verkiezing van een nieuwe voorzitter.

Het bestuur stelt Theo Stehouwer als kandidaat voor.*

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

* Zie artikel 9 van het huishoudelijk reglement:
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering. Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 10 oktober 2022 melden door een mail te sturen naar: secretaris@breakpoint83.nl