Privacyverklaring

T.V.Breakpoint’83 hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. T.V.Breakpoint’83 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
   verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
  • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal
   nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
   verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
   beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
   uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen
   en deze respecteren.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via  info@breakpoint83.nl
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens ?

Je persoonsgegevens worden door T.V.Breakpoint’83 verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van T.V.Breakpoint’83;
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • Automatische incasso van de jaarlijkse contributie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:
– Voornaam;
– Achternaam;
– Adres;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Bankrekeningnummer.

Verstrekking aan derden (KNLTB)

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
T.V.Breakpoint’83 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.:

  • Alle personen die namens Uitvoeringsorganisatie AVG-programma B.V. van je gegevens
   kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
   aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke
   of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!